Skip to main content
Menu Icon
background image

SYNRGY GRUPU TRENI?U SISTēMAS

SYNRGY?treni?i nelielās grupās iedvesmo un motivē sportotājus un rada vērtīgu ienākumu plūsmu sporta centriem. SYNRGY sistēmas nodro?ina da?ādas un vietu taupo?as treni?u iespējas jebkurā telpām vai sportotāju vajadzībām.

SYNRGY180

SYNRGY180 treni?u sistēmai ir vietu taupo?a konstrukcija, kas piemērota nelielu grupu treni?iem. To var pielāgoti konfigurēt pla?ākai novietnei vai da?ādām treni?u vajadzībām, un tā atbilst jebkādu vingrinājumu treni?a vajadzībām.

SYNRGY360?SISTēMA

Izmantojot revolucionāro treni?u sistēmu mazām grupām, visi sportotāji gūs neaizmirstamu treni?u pieredzi. Vairākas iespējamās konfigurācijas, pieejamais papildaprīkojums, kā arī iespēja apvienot Multi-Jungle trena?ierus ar SYNRGY360 aprīkojumu rada gandrīz neierobe?otas treni?u iespējas.

SYNRGY90 INDIVIDUāLā TRENI?U STACIJA

SYNRGY90 individuālā treni?u stacija ir integrēta aizraujo?ajā un iedvesmojo?ajā SYNRGY360 sistēmā, ta?u ir paredzēta individuālam treni?am. Tā nodro?ina individuālajiem trena?ieriem nepiecie?amo konstrukciju un gandrīz neierobe?otas konfigurācijas iespējas, lai pielāgotu to vajadzīgajām treni?u programmām.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术