Skip to main content
Menu Icon
background image

Zespó? ekspertów Life Fitness ds. planu obiektu

5

Specjali?ci ds. planów obiektów

50

LATA

do?wiadczenia

5,000

??czna liczba wykonanych planów na rok

OBIEKTY O POWIERZCHNI OD 19 DO 14?000 METRóW KWADRATOWYCH

Zespó? ds. planów obiektów wspó?pracuje z klientami i przedstawicielami handlowymi, którzy potrzebuj? planów 2D i 3D, aby móc zwizualizowa? swój obiekt.

Pi?cioro naszych specjalistów do spraw planowania obiektów ukończy?o takie kierunki studiów jak architektura, projektowanie wn?trz lub animacja i pos?uguje si? programami AutoCAD, Visio, Adobe Illustrator, After Effects, Premiere, Photoshop lub 3D Max. Znaj? równie? doskonale ka?de z naszych urz?dzeń do ?wiczeń cardio i si?owych, dzi?ki czemu wiedz?, jaki uk?ad pomieszczenia b?dzie najkorzystniejszy. Zespó? ten wspiera ponad 200 zewn?trznych przedstawicieli handlowych od Ameryki Pó?nocnej i Po?udniowej po Wielk? Brytani?.

Wymagania dotycz?ce planu obiektu

?

rysunki obiektu w pliku CAD lub PDF

?

Bie??ce rysunki obiektu

?

Umiejscowienie kolumn, drzwi itd.

?

Lokalizacja istniej?cych gniazd zasilania

Nasi przedstawiciele handlowi sk?adaj? zapotrzebowania na plany obiektów o powierzchniach od 19 do 14 000 metrów kwadratowych w klubach, jednostkach wojskowych, obiektach edukacyjnych, hotelach, kurortach i budynkach wielorodzinnych.

Nasz zespó? wspó?pracuje z klientem, aby uzyska? najlepszy dobór rodzajów i ilo?ci sprz?tu z uwzgl?dnieniem wymogów bezpieczeństwa oraz dost?pnego miejsca. Przygotowuj? plan z uwzgl?dnieniem amerykańskich ustaw dotycz?cych osób niepe?nosprawnych, norm ASTM i przepisów dotycz?cych miejsc zamieszkania.

Wzór obliczania wymaganego dost?pnego miejsca

?

Odejmij 10% z ca?kowitej powierzchni, aby zapewni? swobod? ruchu

?

Zapewnij przestrzeń o powierzchni 4,5 metra kwadratowego dla ka?dego sprz?tu cardio lub maszyn si?owych z obci??eniem stosowym

?

Wi?kszy sprz?t do treningu si?owego potrzebuje przestrzeni 9 metrów kwadratowych

rozpocznij prac? nad w?asnym obiektem

Poznaj efekty wspó?pracy z?Life Fitness.

Zobacz, jak kluby na ca?ym ?wiecie zmieniaj? si? dzi?ki sprz?towi Life Fitness.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术