Skip to main content
Menu Icon
background image

Sprz?t do ?wiczeń Cardio

Szeroka oferta urz?dzeń cardio Life Fitness pozwala dostosowa? wyposa?enie si?owni do dowolnych potrzeb. Ka?dy bez trudu dobierze trening aerobowy odpowiednio do swoich potrzeb i poziomu zaawansowania.

Life Fitness Premium Elevation Series with superior biomechanics, thoughtful and inviting design.

SERIA ELEVATION

Najwy?szej jako?ci urz?dzenia z serii Elevation stanowi? po??czenie doskona?ej biomechaniki, przemy?lanej konstrukcji i atrakcyjnego designu. Oferuj? one równie? zaawansowane opcje monitoringu elektronicznego tak dla osób ?wicz?cych, jak i personelu si?owni. Efekt to niezapomniane wra?enia z treningu, które wyró?niaj? si?owni? na tle konkurencji.?

Seria Elevation obejmuje bie?nie, orbitreki, urz?dzenia PowerMill Climber i trena?ery FlexStrider ze zmienn? d?ugo?ci? kroku oraz pionowe i poziome rowery Lifecycle.

Life Fitness Integrity Series

LINIA INTEGRITY SERIES

Nowa koncepcja maszyny cardio z poprawionymi funkcjami i estetyk?.

Szeroki wybór produktów z linii Integrity Series obejmuje PowerMill Climber, bie?nie, orbitreki, poziome i pionowe rowery treningowe Lifecycle, maszyny Stairclimber oraz trena?ery Summit. Ka?da konsola pozwala wybra? ustawienia dostosowane do potrzeb sali treningowej i programu ?wiczeń.

Life Fitness Activate Series Cardio Equipments

LINIA ACTIVATE SERIES

Uproszczona, intuicyjna konsola doskonale sprawdza si? zarówno w przypadku osób pocz?tkuj?cych, jak i zaawansowanych. Bie?nie, orbitreki, pionowe i poziome rowery z serii Activate s? eleganckie, niezawodne i doskonale sprawdz? si? w ka?dym obiekcie.

The Pit Training Space Solution

GX

Seria GX oferuje dwie opcje treningu cardio w grupach: trena?er Row GX i ergometr UpperCycle GX.

Trena?er Row GX wykorzystuje wodny system regulacji oporu i ?wietnie sprawdza si? podczas treningu ogólnego w grupach oraz jako uzupe?nienie systemów SYNRGY360 lub HD Elite.

Ergometr stoj?cy UpperCycle GX zwi?ksza ró?norodno?? treningów grupowych i intensywnych treningów interwa?owych, zapewniaj?c kompleksowy trening górnych partii cia?a.

SPARC

Utrata wagi. Budowanie mi??ni. Zwi?kszanie si?y. Przyspieszanie metabolizmu. Poprawa wydolno?ci. Trena?er SPARC pozwoli osi?gn?? wszystkie te cele – jego udoskonalona biomechanika gwarantuje doskona?e rezultaty przy ma?ych obci??eniach. Intuicyjna obs?uga SPARCa pozwala dowolnie regulowa? k?t nachylenia i poziomy intensywno?ci, umo?liwiaj?c osi?ganie fitnessowych celów w rekordowym czasie.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术