Skip to main content
Menu Icon
background image

Grupowy trening si?owy

Trening si?owy jest wa?nym elementem w ogólnym planie treningu fitness. Trening w ma?ych grupach tworzy ?yw? atmosfer? rywalizacji, która zwi?ksza jego wydajno?? zarówno u pocz?tkuj?cych, jak i u sta?ych bywalców si?owni.

Life Fitness Synrgy Family

SYSTEM SYNRGY360

Rewolucyjny system treningowy dla ma?ych grup zapewnia atrakcyjne i anga?uj?ce ?wiczenia bez wzgl?du na poziom sprawno?ci. Szeroki wybór konfiguracji i akcesoriów tworzy niemal nieograniczone mo?liwo?ci treningu.

KLATKI HD ELITE

Wytrzyma?o?? i intensywno?? treningu b?d?ce znakiem rozpoznawczym marki Hammer Strength. Klatki HD Elite pozwalaj? ?wiczy? z wi?ksz? intensywno?ci? w ma?ych grupach.

Life Fitness Family

KLATKI I STACJE HD ATHLETIC

Modu?owa konstrukcja pozwala tworzy? niepowtarzalne i ciekawe sesje treningowe podczas zaj?? w ma?ych grupach.

Life Fitness Selectorized Circuit

SERIA CIRCUIT

?atwe w obs?udze dla ka?dego. Dogodne rozmieszczenie poszczególnych modu?ów i niski opór pocz?tkowy sprawiaj?, ?e przyrz?dy z serii Circuit Series doskonale sprawdzaj? si? jako wst?p do treningu si?owego i podczas ?wiczeń w ma?ych grupach.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术