Skip to main content
Menu Icon

Seria Studio

Akcesoria Studio do sal do treningu grupowego

Seria Studio zosta?a tak zaprojektowana, aby oferowa? jasne i jednolite oznaczenia kolorystyczne, okre?lone na podstawie badań psychologicznych i preferencji u?ytkowników. To doskona?y wybór dla osób ?wicz?cych i w?a?cicieli klubów fitness, którzy doceni? korzy?ci wynikaj?ce z prostoty i uporz?dkowania systemu Studio oraz jego dost?pno?ci. Akcesoria oferowane w ramach tego kompleksowego rozwi?zania — wraz z innymi naszymi produktami — uzupe?niaj? wyposa?enie obiektu. Dzi?ki nim u?ytkownicy mog? zaoszcz?dzi? czas i skupi? si? na programach treningowych.

Highlights
Practical Design

PRAKTYCZNA

Delikatne zmiany w konstrukcji sprawiaj?, ?e u?ytkownik ?wiczy bardziej efektywnie i ma lepsze samopoczucie. Ka?de z akcesoriów zosta?o osobno zaprojektowane, tak aby zwi?ksza? komfort u?ytkowania i zapewni? prost? obs?ug?.

Fits Your Space

DOPASOWANA DO POMIESZCZE?

Doskonale pasuje do sal treningowych, wprowadzaj?c w nich ?ad i porz?dek. Pomaga zharmonizowa? o?wietlenie, pod?ogi, uk?ad, muzyk? i programy.

Comprehensive Offering

KOMPLEKSOWA OFERTA

Coraz wi?ksza rodzina produktów i akcesoriów z serii Studio zapewnia elastyczno?? umo?liwiaj?c? kompleksowe wyposa?enie dowolnego obiektu.

Beyond Skin Deep

G??BSZY EFEKT

Dzi?ki akcesoriom z serii Studio programy ?wiczeń s? atrakcyjne. Mo?na tak?e ?atwo do??czy? do treningu bez naruszania swojej przestrzeni.

Sprz?t fitness do treningu grupowego

Wyposa? sale w urz?dzenia do treningu grupowego

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术