Skip to main content
Menu Icon
background image

SYSTEMY DO TRENINGU GRUPOWEGO SYNRGY

Trening SYNRGY w ma?ych grupach dodaje energii, motywuje do ?wiczeń i generuje dodatkowe przychody dla klubów fitness. Systemy SYNRGY oferuj? ró?norodno?? treningu i opcje lepszego wykorzystania przestrzeni na sali dla ka?dego obiektu lub potrzeb ?wicz?cego.

SYNRGY180

System treningowy SYNRGY180 zajmuje niewiele miejsca i sprawdza si? do kameralnego treningu grupowego. Mo?e by? indywidualnie konfigurowany, ?eby zapewni? wi?cej miejsca do przechowywania sprz?tu lub wi?cej mo?liwo?ci treningowych, i dzi?ki temu spe?nia wymagania ka?dego programu ?wiczeń.

SYSTEM SYNRGY360

Rewolucyjny system treningowy dla ma?ych grup zapewnia atrakcyjne i anga?uj?ce ?wiczenia bez wzgl?du na poziom sprawno?ci. Ró?ne opcje konfiguracji, akcesoriów i mo?liwo?? dodania modu?ów Multi-Jungle do SYNRGY360 daje niemal nieskończone mo?liwo?ci treningowe.

STACJA SYNRGY90 DO TRENINGU PERSONALNEGO

Stacja SYNRGY90 do treningu personalnego czerpie z niezwyk?ego i motywuj?cego systemu SYNRGY360, ale jest przeznaczona do treningu jeden-na-jeden. Zapewnia trenerom strukturaln? swobod? tworzenia ?wiczeń, niemal nieograniczone mo?liwo?ci konfiguracji i idealnie sprawdza si? w ka?dym programie treningowym.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术