Skip to main content
Menu Icon
HS Landing hero

HAMMER STRENGTH

System Hammer Strength dba o kondycj? mi?o?ników aktywno?ci fizycznej ju? od 25 lat. Dotyczy to nie tylko sportowców osi?gaj?cych najlepsze wyniki, lecz równie? tych osób, które s? zdeterminowane, by trenowa?, jak najlepsi.

To niezwykle wytrzyma?y sprz?t do treningu si?owego, który sprosta najbardziej wymagaj?cym programom treningowym zawodowych sportowców i pomo?e mi?o?nikom aktywno?ci fizycznej w osi?gni?ciu swoich sportowych celów. Urz?dzenie Hammer Strength porusza si? zgodnie z idealnym ruchem cia?a cz?owieka i nagradza ci??k? prac? doskona?ymi wynikami. To wyniki, na których od niemal trzech dekad polegaj? najlepsi sportowcy.

Zarejestruj si?, by otrzymywa? newsletter Hammer Strength ?

Gary Jones Photo

HISTORIA SKUTECZNO?CI

Gdy w 1989 Gary Jones stworzy? urz?dzenie Hammer Strength, jego celem by?o udoskonalenie treningu si?owego. Uda?o mu si? osi?gn?? to, a tak?e kilka innych celów. Dzi?ki w?asnej pomys?owo?ci oraz wiedzy pozyskanej od dru?yny Cincinnati Bengals, zaprojektowa? i zbudowa? maszyny inspirowane biomechanik? — czyli takie, które poruszaj? si? w taki sam sposób, jak cia?o cz?owieka.

Hammer Strength HD Elite Racks
KLATKI DO ?WICZE? HD ELITE

?wiczenia si?owe dla osób indywidualnych i niewielkich grup osób ?wicz?cych, chc?cych zwi?kszy? intensywno?? ?wiczeń.

Hammer Strength HD Athletic Half Rack Combo
HD ATHLETIC

Wytrzyma?e klatki i sprz?t do ?wiczeń mo?na konfigurowa? w niemal?e nieograniczonych kombinacjach. Jest to skuteczne narz?dzie treningowe dla sportowców na wszystkich poziomach.

GROUND BASE

Sprz?t do treningu si?owego — moc budowana od podstaw. Utrzymuje osob? ?wicz?c? w stabilnej pozycji na pod?o?u, zapewniaj?c maksymalny balans i dynamik?.

Hammer Strength Select in Gym
SELECTORIZED

MTS i Hammer Strength Select to po??czenie skuteczno?ci przyrz?dów Hammer Strength z wygod? zwi?zan? z regulowanym obci??eniem.

Hammer Strength Plate Loaded Temp
SPRZ?T DO TRENINGU SI?OWEGO

Hammer Strength bazuje na dzia?aniu sprz?tu do ?wiczeń si?owych dla sportowców i osób, które chc? ?wiczy? tak jak oni.

Hammer Strength Bumpers On Storage
AKCESORIA

Skuteczne akcesoria do treningu si?owego umo?liwiaj? urozmaicenie standardowych treningów.

Cleveland Browns Hammer Strength Benches and Racks
?awki i klatki do ?wiczeń

Wytrzyma?a konstrukcja pozwala na nawet najbardziej intensywne treningi z wykorzystaniem obci??enia lub ci??aru w?asnego cia?a.?

#HAMMERSTRENGTH

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术