Skip to main content
Menu Icon
background image

?oklu Kullan?m Gü?lendirme Ekipmanlar?

?ok fazla alan gerektirmeyen ?ok y?nlü vücut geli?tirme egzersizi alanlar? olu?turun. Verimli ?oklu kullan?m makinelerinden olu?an ?e?itler sa?l?k kulüplerinden otellere, itfaiye istasyonlar? ve ?ehir kulüplerine kadar pek ?ok ortam i?in ?ok say?da se?enek sunar.

SIGNATURE SER?S?

Cable Motion Teknolojisi vücut geli?tirme egzersizi ?e?itlili?i sa?lamak ve her fitness düzeyinden sporcu i?in zorlay?c? bir ?al??ma sunmak amac?yla kullan?c? tan?ml? hareket yollar?na sahiptir. Pek ?ok Signature Serisi ?oklu kullan?m birimi büyük egzersiz alanlar? olu?turmak üzere birle?tirilebilir.

Life Fitness Signature Fit One Zone

SIGNATURE SER?S? MULTI-JUNGLE

14 farkl? multi-jungle'?n sa?lad??? neredeyse sonsuz ?e?itlilik tesislere de?erli alanlar? art?rmak i?in ihtiya?lar? olan se?eneklerle birlikte sporculara da geni? verimli vücut geli?tirme egzersizi se?enekleri sunar.

Life Fitness Synrgy360 Exercisers

SYNRGY360 S?STEM?

Tüm sporcular i?in unutulmaz an?lar yaratmak üzere tasarlanm?? ????r a?an kü?ük grupla egzersiz sistemi. ?ok say?da yap?land?rma se?ene?i, aksesuar se?enekleri ve multi-jungle'lar? bir SYNRGY360 birimi ile birle?tirme olana?? neredeyse s?n?rs?z egzersiz olana?? sunar.

Life Fitness Outdoor Synrgy 360 Bluesky Group Training

SYNRGY BLUESKY EGZERS?Z S?STEM?

Kapal? alanda grupla yap?lan egzersizleri a??k alana ta??yan heyecan verici bir alternatif. ?e?itli modellerdeki ?al??ma istasyonlar? tüm sporculara uygundur ve SYNRGY BlueSky birimlerinin grup egzersizi alanlar? veya ko?u yolundaki ya da bir parktaki daha kü?ük istasyonlar olarak kullan?lmas?na olanak tan?r.

Life Fitness Synrgy DAP Handle in Detail

SYNRGY90 K???SEL EGZERS?Z ?STASYONU

Bu ki?isel egzersiz istasyonu ile s?n?rl? bir alanda bütünsel egzersiz programlar? haz?rlay?n. SYNRGY90 sistemi güvenilir kablo istasyonlar?n? vücut a??rl??? egzersizlerini, suspension egzersizini ve aksesuar depolamay? bar?nd?ran bir sistemle birle?tirir.?

Life Fitness Optima Series Commercial Category in Multi Use

OPTIMA SER?S?

Dual Adjustable Pulley sporcular? vücut geli?tirme egzersizlerinin faydalar?yla tan??t?rmay? kolayla?t?ran derli toplu ve davetkar bir g?rünüme sahiptir. Ayr?ca, ?ok fazla yer kaplamadan yap?labilecek vücut geli?tirme egzersizi se?enekleri sunar.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术