Skip to main content
Menu Icon

Kullan?m ?artlar?

Yürürlük Tarihi: ?10 ?ubat 2017

G?R??

Brunswick Corporation taraf?ndan i?letilen bu siteye, uygulamaya veya di?er ?evrimi?i hizmetlere ho? geldiniz. Kullan?m ?artlar? ("?artlar"), bu ?artlara ba?lant? veren tüm web siteleri, uygulamalar veya di?er ?evrimi?i hizmetlere (topluca "Site") uygulan?r. Bu Site i?erisinde "Brunswick", "biz", "bizi/bize" ve "bizim" terimleri; Brunswick Corporation ve y?neticileri, sorumlular?, ?al??anlar?, vekilleri, ba??ms?z yüklenicileri ve temsilcileriyle birlikte tüm ba?l? kurulu?lar? veya alt kurulu?lar? anlam?na gelir. Brunswick, bu Sitede kullan?ma sunulan tüm bilgiler, ara?lar ve hizmetler dahil olmak üzere bu Siteyi; bireylere y?nelik olarak, buradaki tüm Kullan?m ?artlar?n?n kabul edilmesi ko?uluyla sunmaktad?r (ayr? ayr? "siz", "sizin" veya "Kullan?c?" ve topluca "siz" veya "Kullan?c?lar").

Bu ?artlar ba?lay?c?d?r ve bu ?artlara uymay? kabul edersiniz. Bu ?artlar, yukar?da belirtilen Yürürlük Tarihi itibariyle yürürlü?e girer. Bu Siteye eri?meniz veya bu Siteyi kullanman?z, k?s?tlama veya istisna olmaks?z?n bu ?artlar? kabul etti?iniz anlam?na gelir.? Bu ?artlar? kabul etmiyorsan?z, bu Siteyi kullanmay?n. Brunswick; bu Sitenin ?zellikleri, kullan?labilirli?i veya ?al??mas? dahil olmak üzere bu Sitenin i?eri?inde ve bu ?artlarda, herhangi bir zamanda, yaln?zca kendi takdiriyle de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. Bu Sitede yay?mlanan ?artlar? düzenli aral?klarla incelemenizi ?neririz. Bu Sitede yap?lan de?i?iklikler a??s?ndan bu Siteyi izlemeyi ve herhangi bir de?i?ikli?in yay?mlanmas?n?n ard?ndan bu Siteyi kullanmaya devam etmenizin, bahsedilen de?i?iklikleri anlam?? ve kabul etmi? oldu?unuz anlam?na geldi?ini kabul edersiniz.

Baz? ürünler, hizmetler veya bu Sitenin baz? k?s?mlar? i?in ek veya farkl? ?artlar uygulanabilir. Bahsedilen ?artlar, ilgili teklifle ba?lant?l? olarak bu Sitede yay?mlanacakt?r. Di?er ?artlar?n bu ?artlarla uyu?mamas? durumunda, ilgili teklif di?er ?artlara tabi olacakt?r.

Bu Site; ürün sat??? yap?lan ü?üncü taraf web siteleri veya uygulamalar? da dahil, kontrolümüz alt?nda olmayan mal, hizmet veya i?eri?e ba?lant?lar i?erebilir.? Bu ba?lant?lar yaln?zca kolayl?k amac?yla ve ba?lan?lan konumda kullan?ma sunulan ilgili i?eri?e y?nelik ek bir eri?im kanal? olarak sa?lan?r. Brunswick, ba?lan?lan konumda kullan?ma sunulan ilgili i?eri?in tamam?n? incelemek zorunda de?ildir ve ba?lan?lan konum ya da bu konumda sunulabilecek mal, hizmet, i?erik veya ürünlerden sorumlu de?ildir. Di?er web sitelerine veya uygulamalara ba?lant?lar eklenmesi, ba?lan?lan web sitelerinin veya uygulamalar?n i?eri?inin desteklenmesi ?eklinde alg?lanmamal?d?r. Ba?lan?lan web siteleri, uygulamalar?n kullan?m? veya bu konumlarda ger?ekle?en sat?n al?mlar i?in farkl? ?artlar ve ko?ullar uygulanabilir. Brunswick; bahsedilen web siteleri, uygulamalar veya hizmetlerin i?eri?inden ya da Sitede ba?vurulan web siteleri, uygulamalar, mallar, hizmetler, i?erik veya ürünlerin herhangi bir ?ekilde kullan?m? neticesinde ortaya ??kan herhangi bir kay?p, zarar veya di?er mali mesuliyetlerden sorumlu de?ildir. Baz? Brunswick ürünleri ba??ms?z sat?c?lar veya ü?üncü taraf bayiler taraf?ndan sat??a sunulmaktad?r ve bu tür ürünlerin sat?n al?m?, ilgili sat??, finansal kiralama yoluyla sat?? veya taksitli perakende sat?? s?zle?mesi ya da ba?ka türlü bir anla?man?n ?artlar?na ve ko?ullar?na tabidir.

G?ZL?L?K POL?T?KASI

Bu siteye uygulanan bir Gizlilik Politikam?z mevcuttur. Bu Gizlilik Politikas?, hakk?n?zdaki bilgileri toplama, kullanma ve payla?ma ?eklimizle ilgili ?nemli bilgiler i?erir.? Ki?isel bilgilerinizin korunmas?na ili?kin se?eneklerinizi anlaman?z i?in, bu Gizlilik Politikas?n? okuman?z? ?neririz.? Gizlilik Politikam?z bu ?artlar?n bir par?as? olarak kabul edilir.

KULLANIM ?ARTLARINI KABULE ELVER??L?L?K

Re?it oldu?unuzu, ilgili yasalar kapsam?nda yasal olarak ba?lay?c? anla?malar yapabilece?inizi ve bu ?artlarda ileri sürülen ?artlar?, ko?ullar?, yükümlülükleri, tasdikleri, beyanlar? ve taahhütleri tasdik etmeye tam olarak elveri?li ve ehliyetli oldu?unuzu ve de bu ?artlara tabi olmay?, bunlara ba?l? kalmay? ve bunlara uymay? kabul edersiniz.?

B?LG?LER?N DO?RULU?U, TAMLI?I VE GüNCELL???

Bu sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme ama?l?d?r. Brunswick bu Sitede yer alan tüm bilgilerin do?rulu?unu sa?lamak i?in gerekli makul ?abalar? sarf eder ancak bilgilerin do?ru, eksiksiz ve güncel oldu?u garanti edilememektedir. Brunswick, bu Sitede yer alan bilgilerin do?ru, eksiksiz ve güncel oldu?una dair hi?bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Bu Site; ?ncelikli veya daha do?ru, eksiksiz ya da güncel bilgi kaynaklar?na ba?vurmadan, ?nemli kararlar vermek i?in tek ba?vuru noktas? olarak kullan?lmamal? veya bu tür konularda yaln?zca siteye güvenilmemelidir.

Brunswick, bu Sitede g?sterilen veya belirtilen hi?bir ürün veya hizmetin an itibariyle sat??ta veya üretimde oldu?unu ya da ticari kullan?m i?in test edilmi? oldu?unu beyan veya taahhüt etmez. Bu Sitede yer alan bilgilere bak?lmaks?z?n, Brunswick; modeller, par?alar, aksesuarlar ve di?er kalemler dahil olmak üzere, ürün ve hizmetleri ?nceden haber vermeksizin piyasadan kald?rma veya teknik ?zellikleri herhangi bir yükümlülük alt?na girmeksizin de?i?tirme hakk?n? sakl? tutar. Bu Sitede yer alan bilgiler, herhangi bir ürün veya hizmeti sat?n alma veya satmaya ya da herhangi bir ürün veya hizmeti b?lgenizde kullan?ma sunmaya y?nelik ba?lay?c? bir teklif te?kil etmez. Brunswick ayr?ca, bu Sitede g?sterilen veya belirtilen i? olanaklar?n?n an itibariyle mevcut oldu?unu beyan veya taahhüt etmez. ?? olanaklar?na ili?kin olarak bu Sitede yer alan bilgiler, ba?lay?c? bir i? teklifi te?kil etmez.

S?TEN?N KULLANILMASI VE UYGULAMA STANDARTLARI

Bu Sitenin bütünlü?ünü ve Kullan?c?lar?n deneyimini devam ettirebilmek i?in, bu Siteyi veya i?eri?ini amac? d???nda kullanmamay? kabul edersiniz. ?rne?in, a?a??dakilerin hi?birini yapamaz (yapmay? deneyemez) veya ba?kalar?n? bu y?nde te?vik edemez veya destekleyemezsiniz:

 • Bu Sitenin normal i?leyi?ini veya Sitede gezinmeyi ya da Sitenin di?er Kullan?c?lar taraf?ndan kullan?labilirli?ini kesintiye u?ratamaz veya bunlara müdahale edemezsiniz.
 • Bu Siteye veya Sitedeki belirli bir i?eri?e eri?imi s?n?rland?rmak i?in kulland???m?z ?nlemleri atlatamazs?n?z.
 • Bu Siteye, izinsiz herhangi bir "robot", "?rümcek", "s?y?r?c?" veya ba?ka otomatik arac?lar kullanarak eri?emezsiniz.
 • Do?ru olmayan ad, e-posta adresi veya ba?ka ileti?im bilgileri sa?layamaz ya da kullanamaz veya ba?ka bir ki?i ya da kurulu?un kimli?ine bürünemez veya kimli?inizi, ili?kinizi ya da aktard???n?z materyallerin k?kenini yanl?? beyan edemezsiniz.
 • Bu Siteyi veya onun herhangi bir i?eri?ini; ba?ka herhangi bir i?erik veya ticari markayla bir "kare" i?erisinde ya da ba?ka ?ekilde ilintili olarak ya da Brunswick'i gelirden mahrum b?rakmas? muhtemel ya da bizimle herhangi bir ü?üncü taraf aras?nda olmayan bir ili?ki ?ne sürebilecek ba?ka bir yolla g?steremezsiniz.
 • Bu Siteyi veya i?eri?ini, taraf?m?zdan ?zel olarak izin verilmedik?e; ürün tekliflerimize, a??klamalar?m?za, resimlerimize, fiyatlar?m?za ve sat?? hacimlerimize ili?kin bilgilerin toplanmas? veya kullan?lmas? da dahil, hi?bir ticari ama?la kullanamazs?n?z.
 • Brunswick ürünleri distribüt?rünün izin verilen web sitesi d???nda, hi?bir ticari web sitesinden bu Siteye y?nelik hi?bir ba?lant?y? ya da sizden kald?rman?z? istedi?imiz, bu Siteye y?nelik hi?bir ba?lant?y? devam ettiremezsiniz.
 • Bu Siteye veya bu Site kanal?yla hi?bir virüs, casus yaz?l?m, reklam yaz?l?m? veya ba?ka zararl? kod, siyasi kampanya iletileri, zincir mektuplar, toplu posta g?nderileri ya da herhangi bir tür "istenmeyen i?erik" aktaramazs?n?z."
 • Sitede ya da Site kanal?yla kullan?ma sunulan hi?bir yaz?l?m? veya di?er teknolojileri assembler diline ?eviremez, kaynak koda d?nü?türemez ya da tersine mühendislik i?lemine tabi tutamazs?n?z.
 • Bu Siteyi, Brunswick'in mal veya hizmetlerinin d???nda reklam ya da tan?t?m amac?yla kullanamazs?n?z.
 • Bu Siteyi, di?er kullan?c?lar hakk?ndaki ki?isel bilgileri aktarmak ya da toplamak amac?yla kullanamazs?n?z.
 • Bu Siteyi veya Sitedeki herhangi bir i?eri?i; ba?ka herhangi bir ki?i, kurulu? ya da sebebi tan?tmak veya teklif etmek ya da bizimle ba?ka bir ?ekilde rekabet etmek veya ticari ??karlar?m?z?n ya da itibar?m?z?n aleyhine yasaya ayk?r? olarak veya kas?t güderek kullanamazs?n?z.

Bu Maddeyi ihlal etti?iniz takdirde, bu Siteye eri?iminizi sonland?rabilir, ba?ka düzeltici ad?mlar atabilir ve yasalarca izin verilen tüm ?arelere ba?vurabiliriz. Bu Siteye eri?imin veya bu Siteyi kullan?m?n sonland?r?lmas?, Brunswick'in kanun veya hakkaniyet ?er?evesinde edinmi? olabilece?i hi?bir hak ya da ?areyi ortadan kald?rmaz ya da olumsuz etkilemez.

HESAPLAR

Bu Site, bu Site kanal?yla sa?lanan belirli i?levlere eri?meniz i?in size, bir kullan?c? hesab? (bir "Kullan?c? Hesab?") olu?turma olana?? sa?layabilir. Bu "Hesaplar" Maddesi, Kullan?c? Hesaplar? i?in ge?erli ek ?artlar? belirler. ?

Her bir Site i?in sadece bir Kullan?c? Hesab? olu?turabilir ve sadece bir Kullan?c? Hesab?na sahip olabilirsiniz. Ayr?ca, ba?kas?n?n Kullan?c? Hesab?n? kullanamazs?n?z. Bir Kullan?c? Hesab? olu?turabilmeniz i?in, Brunswick sizden belirli bilgileri talep eder. Sizi, iste?e ba?l? ba?ka bilgiler sa?lamaya ?a??rabiliriz. Bir Kullan?c? Hesab? olu?turmak i?in sizden bilgi talep etti?imizde, Brunswick'e sa?lad???n?z bilgiler do?ru ve eksiksiz olmal?d?r. Bize sa?lam?? oldu?unuz bilgiler de?i?ti?inde, hesab?n?z? da güncellemeniz gerekir. ?lgili Sitenin hesap b?lümünde veya ?u adrese e-posta g?ndererek hesab?n?z? güncelleyebilirsiniz: [email protected]. Brunswick, sa?lad???n?z bilgileri kendi Gizlilik Politikas?nda ve bu ?artlar?n di?er hükümlerinde ifade edildi?i üzere bir Kullan?c? Hesab? olu?turmak i?in kullanabilir.

Hesap oturum a?ma adlar?n?z ve parolalar?n?z gibi Kullan?c? Hesab? kimlik do?rulama bilgilerinizin gizlili?ini sa?lamak sizin sorumlulu?unuzdad?r. Kullan?c? Hesab?n?z?n ba?kalar? taraf?ndan kullan?lmas?na izin veremezsiniz.? Kullan?c? Hesab?n?z alt?nda ger?ekle?en tüm etkinliklerin sorumlulu?u size aittir. ?zinsiz bir ki?inin Kullan?c? Hesab?n?z? kulland??? veya ona eri?ti?ine inanmak i?in nedeninizin olmas? durumunda, lütfen ?u adrese e-posta g?ndererek bizimle derhal ileti?ime ge?in: [email protected]. Kullan?c? Hesab?n?z?n izinsiz kullan?m?ndan kaynaklanan hi?bir kay?p veya zarara ili?kin sorumluluk kabul etmeyiz.

Sitemiz ve ürünlerimiz hakk?nda sizinle ileti?ime ge?memiz i?in bize sa?lam?? oldu?unuz ileti?im bilgilerini kullanmam?za izin verirsiniz. Postayla veya e-postayla g?ndermek de dahil, size elektronik olarak sa?lad???m?z tüm anla?malar?n, bildirimlerin, ihbarlar?n veya di?er ileti?imlerin, bu ileti?imler yaz?l? olarak sa?lanm?? gibi tüm yasal gereklilikleri kar??lad???n? kabul edersiniz. Size, bu e-postalarda sa?lanan vazge?me talimatlar?n? izleyerek, bizden pazarlama e-postalar? almaktan vazge?ebilirsiniz.

Herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaks?z?n, yaln?zca kendi takdirimizle; etkin olmama veya amac? d???nda kullan?m da dahil, ancak bunlarla s?n?rl? olmaks?z?n herhangi bir nedenle veya hi?bir nedeni olmadan Kullan?c? Hesab?n?za eri?imi sonland?rma hakk?n? sakl? tutar?z. Kullan?c? Hesab?n?za eri?im sonland?r?l?rsa, Kullan?c? Hesab?n?zla ba?lant?l? olarak saklanan tüm bilgilere ve Kullan?c? Hesab?n?zla ili?kilendirilmi? olabilecek tüm promosyon ama?l? hesap alacaklar? ile maddi de?eri bulunan di?er unsurlara eri?imi kaybedebilirsiniz. Kullan?m?n sonland?r?lmas?yla birlikte, bu ?artlar bu Sitede izinli oldu?unuz di?er tüm kullan?mlar i?in ge?erli olmaya devam edecektir.

Bu Site, Kullan?c? Hesab?n?z? devre d??? b?rakmak veya silmek i?in farkl? mekanizmalar sa?lamaktad?r.? Sitelerimizin bir?o?u i?in, Kullan?c? Hesab?n?zda oturum a?abilir ve hesap ayarlar?nda hesab?n?z? devre d??? b?rakabilir veya silebilirsiniz.? Brunswick baz? durumlarda, ili?kilendirilmi? hesap bilgilerinin baz?lar?n?, raporlama veya denetim ama?lar? do?rultusunda, bir Kullan?c? Hesab? devre d??? b?rak?ld?ktan ya da silindikten sonra saklayabilir.?

Bizde bir Kullan?c? Hesab? olu?turmu? olman?z durumunda ve ayn? Kullan?c? Hesab?na bir web sitesi ya da mobil uygulama (?r. VesselView) kanal?yla eri?ilebildi?inde, mobil uygulaman?n silinmesi halinde Kullan?c? Hesab?n?z?n silinmeyece?ini lütfen unutmay?n.? Kullan?c? Hesab?n?z? silmek i?in web sitesini ziyaret etmeniz ya da ?u adrese e-posta g?ndermeniz gerekir: [email protected].

Owner's Club Kullan?c? Hesaplar? ile ilgili olarak, bir Kullan?c? Hesab?n? iptal etmek i?in, Owner's Club web sitesini ziyaret etmeniz veya [email protected] adresine bir e-posta g?ndererek hesab?n?z? devre d??? b?rakmak istedi?inizi ve/veya Kullan?c? Hesab?n?zla ili?kilendirilmi? ekipmana art?k sahip olmad???n?z? bize bildirmeniz gerekir. ?

TOPLULUK FORUMLARI VE KULLANICI ??ER???

Bu Site size; ürün incelemeleri, bloglar, "Toplulu?um" b?lümleri, kullan?c? kulüpleri de dahil, ancak bunlarla s?n?rl? olmayan, bu Site üzerinden ve Brunswick'in resmi Facebook veya Twitter sosyal medya hesaplar? (topluca "Topluluk Forumlar?") üzerinden yorum g?nderme veya ba?ka ?ekilde materyal aktarma ya da yay?nlama olana?? sunabilir.? ürün sipari?leri ve ki?isel bilgiler d???nda, bize sa?lad???n?z bilgiler bu ?artlarda "Kullan?c? ??eri?i" olarak an?l?r. ?"Topluluk Forumlar? ve Kullan?c? ??eri?i," ba?l?kl? bu Madde 7, Kullan?c? ??eri?ine uygulanan ek ?artlar? belirler.

Bu Site üzerinden g?nderilen tüm Kullan?c? ??eri?inden; bu Kullan?c? ??eri?inin yasalara uygunlu?u, güvenilirli?i, uygunlu?u, orijinalli?i ve telif hakk? da dahil siz sorumlu olursunuz. Yasakl? olan: (i) Yanl??, aldat?c?, karalay?c?, müstehcen, tehditkar, gizlilik veya reklam haklar?na müdahale eden, fikri mülkiyet haklar?n? ?i?neyen, taciz edici, yasalara ayk?r? veya ba?ka türlü uygunsuz i?erik, (ii) Ceza gerektiren su? te?kil eden veya su?u te?vik eden, herhangi bir taraf?n haklar?n? ihlal eden ya da mesuliyet ortaya ??kmas?na ba?ka suretle sebebiyet veren veya herhangi bir yasay? ihlal eden veya (iii) "Sitenin Kullan?lmas? ve Uygulama Standartlar?" ba?l?kl? Madde 5'in hükümlerini ihlal eden hi?bir Kullan?c? ??eri?i g?nderemezsiniz." ?Kullan?c? ??eri?i g?nderdi?inizde, bu i?eri?i bize sa?lama hakk?na sahip oldu?unuzu, yukar?daki yasaklar? ihlal etmedi?inizi ve i?eri?in yanl??, hatal? veya aldat?c? olmad???n? beyan ve taahhüt edersiniz.

Kullan?c? ??eri?i g?nderdi?inizde, Kullan?c? ??eri?iyle birlikte Kullan?c? Hesab?n?zla ba?lant?l? olarak sa?lad???n?z profil bilgileri (?r. kullan?c? ad?n?z) g?rüntülenebilir. Bize, bilinmeyen veya ileride geli?tirilecek herhangi bir y?ntemle ve ürün geli?tirmek, imal etmek, pazarlamak ve ürünün reklam?n? yapmak da dahil herhangi bir ama? do?rultusunda; Kullan?c? ??eri?ini kullanma, ?o?altma, da??tma, icra etme, g?rüntüleme, bunlar?n türev eserlerini üretme ve ba?ka herhangi bir ?ekilde bunlardan istifade etmeye y?nelik münhas?r olmayan, dünya ?ap?nda, ücretsiz, kal?c?, iptal edilemez, tamamen devredilebilir ve alt lisanslanabilir bir lisans verirsiniz. Kullan?c? ??eri?inin (1) bize bir s?r olarak sa?lanmad???n?, (2) sizinle bizim aram?zda hi?bir gizlilik ili?kisi veya güvene dayal? ili?ki olmad???n? ve (3) Kullan?c? ??eri?inizi g?zden ge?irece?imiz, tasdik edece?imiz veya bunlar i?in sizi tazmin etmemize dair hi?bir beklentinizin bulunmad???n? kabul edersiniz.

Yanl?? anla??lmalara mahal vermemek amac?yla, politikam?z; Kullan?c? ??eri?i olarak sa?lanan yarat?c? fikirler, ürün tasar?mlar?, i? teklifleri, i? planlar? ve benzeri materyalleri kabul etmemektir. Lütfen bize bu tür materyaller g?ndermeyin. Bu tür materyalleri yine de g?ndermeniz durumunda, yukar?daki f?kra derhal uygulan?r.

Kullan?c? ??eri?ini size bildirmeden reddedebilir veya kald?rabiliriz. Kullan?c? ??eri?ini izleyebiliriz ama izleme zorunlulu?umuz bulunmamaktad?r. Kullan?c? ??eri?imizden veya di?er kullan?c?lar?n benzer g?nderimlerinden kaynaklanan hi?bir kay?p veya zarardan mesul olmayaca??m?z? kabul edersiniz.

SATIN ALMALAR VE F?NANSMAN B?LG?LER?

Bu Site size, ürün sipari?i verme olana?? sunabilir.? Bu Site baz? durumlarda sizi, bizim ad?m?za ürün satan veya ?demeleri i?leyen bir ü?üncü tarafa y?nlendirebilir. "Sat?n Almalar" ba?l?kl? bu Madde 8, bu tür sipari?lere uygulanan ek ?artlar? belirler.?

Finansman Bilgileri. Bu Site, ki?isel bilgilerinizi girerek baz? ürünlerimize ili?kin finansman se?enekleri hakk?nda ek bilgiler alman?za y?nelik olanaklar sa?layabilir.? Finansman bilgileri ü?üncü taraflarca sa?lanmaktad?r ve bu ü?üncü taraflar?n politika ve ?artlar?na tabidir.

ürün Bulunurlu?u ve Fiyatland?rma? Tüm ürünler ve hizmetler, tüm co?rafi b?lgelerde ve renklerde mevcut de?ildir. Bir ürün sipari? etti?inizde, ürün fiyat? sipari? i?lemi s?ras?nda netle?ir. Tüm fiyatlar, ABD dolar? olarak belirtilir.? Sipari?inizde belirtilen fiyata ek olarak, uygulanan tüm vergileri ve varsa g?nderim ücretlerini ?demeyi kabul edersiniz. Bu Sitede do?ru fiyat bilgileri sa?lamaya ?al??mam?za ra?men, bir Sitede belirtilen fiyatlar nadiren hatal? olabilir.? Bu tür bir hata bulmam?z durumunda, sipari?inizle ilgili olarak sa?lanan ileti?im bilgilerini kullanarak sizi bilgilendirmeye ?al???r ve size sipari?inizi iptal etme ya da do?ru fiyat? ?deme se?ene?i sunar?z.?

ürün A??klamalar?? Bu Sitede yer verdi?imiz ürün a??klamalar?n?n ve g?rsellerinin do?ru olmas? i?in ?al???r?z.? Buna ra?men, sa?lad???m?z g?rsellerin cihaz?n?zda do?ru ?ekilde g?rüntülenece?ini veya ürün a??klamalar?m?z?n ve g?rsellerimizin her zaman eksiksiz, güvenilir, güncel ve hatas?z olaca??n? garanti edemeyiz. Bu Siteden sat?n ald???n?z bir ürünün a??kland??? veya g?sterildi?i gibi olmad???na inanman?z durumunda, ürünü ilgili iade politikas? do?rultusunda iade edebilirsiniz.

Vergiler. Bu Site kanal?yla ger?ekle?en sat?n al?mlar, belirli ülkelerde vergiye tabi olabilir. Vergi oranlar?, ülkelere g?re farkl?l?k g?sterir. Tüm vergilerin ?denmesi sizin sorumlulu?unuzdad?r.

?ndirimler ve Promosyonlar. ?ndirimlere veya di?er promosyonlara ?zel ?artlar sunulduklar? anda belirtilir.? ?zellikle aksini belirtmedi?imiz sürece, promosyonlar birle?tirilemez. Herhangi bir promosyona elveri?li olup olmad???n?z sipari?iniz s?ras?nda belirlenir.

Sipari? Verme. Bu Sitede "Sipari? Ver" dü?mesine t?klad???n?zda, ilgili ürünleri sat?n almak i?in bir teklifte bulunursunuz.? Sipari?in al?nd???n? ve sipari?lerin i?lendi?ini e-postayla onaylamam?za ra?men, bu onay, sipari?inizin kabulü anlam?na gelmez.? Sipari? onay?n?zda g?rüntülenen tüm kalemlerin, sipari?inizin g?nderildi?i anda stokta olaca??n? garanti edemeyiz. Herhangi bir sipari?i g?ndermeden ?nce, sipari?i herhangi bir zamanda k?smen veya tamamen reddetme ya da iptal etme hakk?n? sakl? tutar?z. Bir sipari?i reddeder veya iptal edersek, sipari?inizle ilgili olarak sa?lanan ileti?im bilgilerini kullanarak sizi bilgilendirmeye ?al???r?z. Belirtilen adet s?n?rlamalar?n? a?mamay? (?zellikle bildirildi?i durumlar d???nda), belirli bir teklif ya da promosyonun ?artlar?n? ihlal etmemeyi veya bu Site üzerinden sipari? vermeye izinli olmad???n?z? bildirdi?imiz takdirde, Site üzerinden sipari?ler vermemeyi kabul edersiniz.

?deme. Yaln?zca, bu Sitede belirtilen ?deme y?ntemlerini kabul etmekteyiz. ?deme bilgileri sa?lad???n?zda, bu bilgilerin do?ru oldu?unu ve sa?lanan ?deme y?ntemini kullanmaya yetkili oldu?unuzu beyan edersiniz. ?deme y?nteminizden ücret tahsil etmeyi denedi?imizde ?deme y?nteminizin süresi dolmu? veya ba?ka bir ?ekilde ge?ersiz hale gelmi? olmas? durumunda, avukatl?k ücretleri ve tahsilat ücretleri de dahil, ?denmemi? tüm tutarlar?n tahsil edilmesinde katland???m?z tüm maliyetler de dahil olmak üzere ?deme yapma sorumlulu?unuz devam eder.

Bireysel Mü?terilerimize Yap?lan G?nderimler. G?nderim se?enekleri ve uygulanan ücretler, sipari? sürecinde belirtilir. ABD Posta Hizmetleri adrese teslim g?nderim ger?ekle?tirmektedir, ancak bu y?ntem sipari?inizin teslimini geciktirebilir. Sonraki ?? Gününde Teslim veya 2. ?? Gününde Teslim g?nderim se?eneklerinin adrese teslim g?nderimler i?in ge?erli olmad???n? lütfen unutmay?n. Sipari?inizin durumuyla ilgili güncellemeleri size e-posta ile g?ndeririz.?Alaska ve Hawaii'ye yap?lan g?nderimler i?in ek ücretler uygulanabilir.?

ABD d???ndaki adreslere yap?lan g?nderimlere ili?kin belirli s?n?rlamalar bulunur ve bu g?nderimler ek ?artlara, ücretlere ve k?s?tlamalara tabi olabilir. Bu bilgiler, ?deme i?lemi s?ras?nda sa?lan?r. ABD d???ndaki adreslere g?nderimle ilgili sorular?n?z?n olmas? veya ek bilgi talep etmeniz durumunda, lütfen a?a??daki "Bizimle ?leti?ime Ge?in" b?lümündeki bilgileri kullanarak bizimle ileti?ime ge?in.

Belirtilen g?nderim ve tahmini teslim süreleri, yaln?zca tahmini olup ba?lay?c?l??? bulunmamaktad?r. Bir ürün, sipari? ile i?lem a?amas? aras?nda temin edilemez hale gelirse, sipari?inizi iptal eder ve sipari?inizle ilgili olarak sa?lanan ileti?im bilgilerini kullanarak sizi bilgilendirmeye ?al???r?z. ürünleriniz kargo firmas?na sevk edildi?inde ürünlerin kanuni mülkiyeti ve ürünlerin kayba veya zarara u?rama riski size devrolur. Zarar g?ren ve/veya kaybolan g?nderiler i?in kargo firmas?ndan talepte bulunmak sizin sorumlulu?unuzdad?r.

?adeler. ?ade politikalar? ilgili Sitede yay?mlanmaktad?r.? ?ade etti?iniz bir ürünün (1) ilgili iade politikas? veya belirli bir teklif veya promosyonun ?artlar? uyar?nca iadeye elveri?li olmamas? ya da (2)?sizin taraf?n?zdan amac? d???nda kullan?lm?? olmas?n?n bir sonucu zarara u?ram?? olmas? da dahil, size teslim edildikten sonra zarar g?rmü? oldu?unun anla??lmas? durumunda, size para iadesi yapmay? veya alacak kaydetmeyi reddetme ve iade teslimat?n?n masraf?n? sizden tazmin etme hakk?m?z? sakl? tutar?z. ?ade edilen ürünlerin kanuni mülkiyeti yaln?zca, ürünler bizim taraf?m?zdan bildirilen iade yerlerine vard?ktan ve ürünlerin iade i?lemleri yap?ld?ktan sonra bizim kanuni mülkiyetimize ge?er.

?ade ?artlar? ve politikalar? farkl?l?k g?sterebilir. Ek bilgiler i?in, lütfen sat?n al?m? ger?ekle?tirdi?iniz Sitenin iade politikas?n? inceleyin. Bir Sitenin ?ade ?artlar? ve politikalar? yukar?da belirtilen ?artlardan farkl? oldu?unda, o Sitenin kendi iade ?artlar? ve politikalar? ge?erli olur.

YARI?MALAR VE ?EK?L??LER

Brunswick, ü?üncü taraflarca ve ü?üncü taraflarla birlikte ger?ekle?tirilen ?ekili?ler veya yar??malar düzenleyebilir. Bu tür yar??malar veya ?ekili?ler i?in ek veya farkl? ?artlar uygulanabilir. ?lgili ?artlar, yar??maya veya ?ekili?lere kat?l?m i?in bilgilerin topland??? sitede yay?mlan?r. Di?er ?artlar?n bu ?artlarla uyu?mamas? durumunda, ilgili yar??ma veya ?ekili?ler i?in di?er ?artlar uygulan?r.

F?KR? MüLK?YET

Bu Sitedeki; metinler, tasar?mlar, grafikler, ticari markalar, hizmet markalar?, logolar, simgeler, g?rseller, ses klipleri, indirmeler, arayüzler ve yaz?l?mlara dahil edilmi? olan her türlü i?erik; Brunswick'in elindeki tüm fikri mülkiyet haklar? ile bunlardan herhangi birinin se?ilmesi ve yerle?tirilmesi, Brunswick'in, onun i?erik sa?lay?c?lar?n?n ve ilgili ticari marka sahiplerinin münhas?r mal? olup telif hakk?, ticari marka ve uygulanan di?er yasalarca korunmaktad?r. Bu Siteye dahil edilmi? olan i?eri?in kopyalanmas?, indirilmesi ve/veya yazd?r?lmas? yaln?zca sizin ki?isel ve ticari olmayan kullan?m?n?za y?neliktir ve i?eri?in üzerinde g?rünen tüm telif hakk?, ticari marka veya di?er mülkiyet bildirimlerinin de?i?tirilmemesi veya silinmemesi ko?uluna dayal?d?r. Sitedeki veya Siteden al?nan i?eri?i de?i?tirme, da??tma, aktarma, icra etme, yay?nlama, yay?mlama, lisanslama, tersine mühendislik i?lemine tabi tutma, devretme veya satma ya da bunlardan türev eserler yaratma dahil, ancak bunlarla s?n?rl? olmayan ba?ka herhangi bir ?ekilde kullan?lmas?, a??k?a yasaklanm??t?r. Bu Site üzerinde sa?lanan i?eri?in tam ve tüm iyeli?i, ili?kilendirilmi? tüm fikri mülkiyet haklar?yla birlikte; Brunswick'e, onun i?erik sa?lay?c?lar?na ve ilgili ticari marka sahiplerine aittir. Bu Sitedeki hi?bir ifade, bu Sitede g?rüntülenen herhangi bir ticari marka, logo veya hizmet markas? da dahil olmak üzere, burada aksi belirtilenin d???ndaki herhangi bir i?eri?in lisans? veya kullan?m hakk?n?n, i?erik sahibinin ?nceden yaz?l? izni olmaks?z?n ima yoluyla, itiraz hakk?n?n dü?mesiyle veya ba?ka ?ekilde verilmesi ?eklinde yorumlanamaz. Brunswick, bu Site ve i?eri?inde ve bunlarla ilgili a??k?a ifade edilmemi? tüm haklar? sakl? tutar.

Fikri Mülkiyeti bu Site kanal?yla bayilerin veya kendileriyle ek anla?malar?m?z bulunan di?er ü?üncü taraflar?n kullan?m?na sunabiliriz. Baz? durumlarda, bu materyaller ilgili Sitede yay?mlanabilecek ek anla?malara veya ?artlara tabidir ya da ayr? kimlik do?rulama bilgileri gerektirebilir.?

D?J?TAL B?N YIL TEL?F HAKKI YASASI DUYURUSU

Brunswick, ba?kalar?n?n fikri mülkiyet haklar?na sayg? duyar ve ayn? sayg?y? sizden de bekler. Bu Sitede g?rünen herhangi bir i?eri?in, Amerika Birle?ik Devletleri yasalar? kapsam?nda bir telif hakk? ihlali te?kil eden bir ?ekilde kopyalanm?? oldu?una inan?yorsan?z, lütfen a?a??daki bilgileri a?a??da belirtilen Dijital Bin Y?l Telif Hakk? Yasas? Temsilcisine iletin:

Brunswick Corporation

Brunswick Privacy Office
Attn: Law Department/Copyright Agent
1 North Field Court
Lake Forest, IL 60045

847.735.4002

[email protected]

Ge?erli olmas? i?in, bildirimin a?a??dakilerin TAMAMINI i?ermesi gerekir:

 1. telif hakk? sahibinin veya kendisi ad?na hareket etmeye yetkili bir ki?inin ?slak veya elektronik imzas?;
 2. ihlal edildi?i iddia edilen telif hakk? ile korunan hizmetin tan?m?;
 3. ihlalde bulundu?u iddia edilen materyalin Sitedeki yerini bulabilmemiz i?in yeterli bilgi;
 4. Brunswick'in bildirimi g?nderen ki?iyle ileti?ime ge?ebilmesi i?in gerekli ad, adres, telefon numaras?, e-posta adresi ve Brunswick'in ileti?ime ge?mesine izin vermek i?in gerekli di?er bilgiler;
 5. bildirimi? g?nderen ki?inin, ihlalde bulundu?u iddia edilen kullan?ma telif hakk? sahibi, onun vekili taraf?ndan ya da kanunen yetkili olmad???na olan iyi niyetli inanc?n? belirten bir beyan ve
 6. bildirimdeki bilgilerin do?ru oldu?unu ve bildirimi g?nderen ki?inin telif hakk? sahibi oldu?unu ya da telif hakk? sahibi ad?na hareket etmeye ba?ka suretle yetkilendirilmi? oldu?unu belirten, yalanc? ?ahitlik cezas?na tabi bir beyan.

Brunswick'in iddia edilen ihlalin bildirimine dayal? herhangi bir ad?m atmaya dair hi?bir yükümlülü?ü bulunmamaktad?r ve Sitedeki herhangi bir bilgi ve/veya materyali kald?rmaya ili?kin mutlak hak ve takdir Brunswick'e ait olmay? sürdürür.

?HT?LAFLARIN ??ZüMü

Brunswick ile aran?zda; bu Site, bu ?artlar, bu Site kanal?yla edinilen herhangi bir ürün veya sizinle bizim aram?zda Siteyle ilgili herhangi bir ileti?imden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir ihtilaf?n ya da Brunswick'e kar?? herhangi bir iddian?z?n ("?ddia") olmas? ve bu iddian?n, bu ?artlar?n "Bizimle ?leti?ime Ge?in" b?lümünde sa?lanan ileti?im bilgilerinden bizimle ileti?ime ge?menize ra?men ??zümlenmemi? olmas? durumunda, siz ve biz bu tür ihtilaflar? münferit ba?lay?c? tahkim ya da asliye mahkemesinde g?rülecek münferit dava ile ??zümlenmesini kabul ederiz. Grup tahkimi ve grup davalar?na izin verilmez ve ?ddian?z ba?ka herhangi bir ki?inin iddias?yla birle?tirilemez. Bu Madde 12, bu Siteyi kullan?m?n?z?n veya sahip oldu?unuz herhangi bir Kullan?c? Hesab?n?n sonland?r?lmas?n? takiben ge?erli olmaya devam eder.

Bu Madde 12'ye istinaden, siz ve Brunswick, asliye mahkemeleri haricinde mahkemeye gitme ve bir ?ddian?n bir hakim veya jüri huzurunda g?rülmesi haklar?n?zdan feragat edersiniz.?Bu Madde 12'nin hükümleri, sizin ve Brunswick'in; ?ddialar? Federal Tahkim Kanunu'na istinaden tahkime g?türmeye ve ?ddialar?n asliye mahkemesinde g?rülece?ine dair yaz?l? anla?man?z? te?kil eder. Bu Anla?mada yap?lacak de?i?iklikler, yaz?l? olacak, siz ve Brunswick taraf?ndan imzalanm?? olacakt?r.

?ddian?zla ilgili bir tahkim ba?latmadan ya da dava a?mak üzere asliye mahkemesine ba?vurmadan ?nce, ilk olarak, bize iddian?zla ilgili yaz?l? bildirim ("Bildirim") g?ndermeniz gerekir.?Bu Bildirim: (1)?taahhütlü posta ile g?nderilmeli; (2)?Brunswick Corporation'?n Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045 al?c? bilgilerine g?nderilmi? olmal?; (3) ?ddian?z?n mahiyetini a??klamal? ve (4)?zararlar? ya da talep etti?iniz ?areyi belirtmelidir.? Bu tür bildirimi, ?ddian?z?n ger?ekle?mesini takiben bir sene i?erisinde g?ndermeniz gerekir.? Aksi halde, ?ddiadan feragat etmi? olursunuz.? Sizin ve bizim, Bildiriminizin teslim al?nmas? itibariyle 30 gün i?erisinde ?ddiay? ??zümleyememi? olmam?z durumunda, ?ddiay? ??zümlemek amac?yla, siz ya da biz tahkim ba?latabilir veya dava a?mak i?in asliye mahkemesine ba?vurabiliriz.

Tüm tahkimler, Amerikan Tahkim Birli?i ("AAA") taraf?ndan y?netilecek ve?https://www.adr.org?adresini ziyaret ederek ya da 800 778 7879 numaral? telefonu arayarak hakk?nda ayr?nt?l? bilgi alabilece?iniz AAA Tüketici Tahkim Kurallar? dahil ve bunlarla s?n?rl? olmayan AAA'n?n kurallar? uyar?nca tek bir hakem huzurunda g?rülecektir. Hakem, bu ?artlar? uygulayacak ve bunlara sad?k kalacak, yürürlükteki yasalar? ve esaslar? uygulayacak ve gerek?eli karar a??klayacakt?r. ??lgili kurallar?n, bir duru?mada ?ahsen bulunulmas?n? gerektiren durumlarda, bu duru?ma isterseniz, ABD'de ikamet etti?iniz idari b?lgede (veya mahallede) ya da Chicago, Illinois'te g?rülecektir.?

50.000 ABD dolar?n? a?mayan ?ddialarda, hakem tahkimin yersiz veya uygunsuz bir ama?la ba?lat?lm?? oldu?una karar vermedik?e, tüm ba?vuru ve tahkim ücretleri bizim taraf?m?zdan ?denir.? Hakem, zararlar?n?z?n tahkimin ba?lang?c? ?ncesinde yaz?l? olarak bildirdi?imiz en son uzla?ma teklifinden daha büyük oldu?una karar verirse, hangisi daha yüksekse, size 1000 ABD dolar? ya da karara ba?lanan tutarda ?deme yapar?z.

FERAGATLER

S?TEN?N KULLANILMASIYLA ?LG?L? TüM R?SKLER S?ZE A?TT?R. BU S?TE, "OLDU?U G?B?" VE "MEVCUT HAL?YLE" SUNULMAKTADIR. BU S?TEYE, S?TEN?N HERHANG? B?R ?ZELL???NE VEYA HERHANG? B?R KISMINA, HERHANG? B?R ZAMANDA ER???M? KISITLAMA YA DA SONLANDIRMA HAKKINI SAKLI TUTARIZ. BRUNSWICK; SATILAB?L?RL?K VE BEL?RL? B?R AMACA UYGUNLUK KONUSUNDAK? ZIMN? TAAHHüTLER VE BU S?TEDEK? MATERYALLER?N ?HLALDE BULUNMADI?INA DA?R TüM TAAHHüTLER?N YANI SIRA, S?TEYE ER???M?N KES?NT?S?Z VEYA HATASIZ OLACA?I; TüM HATALARIN DüZELT?LECE??; S?TE YA DA ??ER???N?N KULLANILAB?L?R OLMAYA DEVAM EDECE??; S?TEN?N GüVENL? OLACA?I; S?TEN?N YA DA S?TEN?N KULLANIMA SUNULDU?U SUNUCUNUN V?RüSSüZ OLACA?I VEYA S?TEDEK? B?LG?LER?N EKS?KS?Z, DO?RU YA DA GüNCEL OLACA?INA DA?R ?FANIN SEYR? YA DA ANLA?MANIN SEYR?NDE ?MA ED?LEN TüM TAAHHüTLER D?H?L ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN ALEN? VEYA ZIMN? HER TüRLü TAAHHüDü A?IK?A REDDEDER. BU S?TEY? KULLANMAKLA, S?TE KULLANIMI SIRASINDA G?NDER?LEN VEYA ALINAN TüM B?LG?LER?N GüVENL? OLMAYAB?LECE??N? VE ?Z?NS?Z TARAFLARCA ELE GE??R?LEB?LECE??N? KABUL ETM?? OLURSUNUZ. BRUNSWICK'TEN VEYA S?TE KANALIYLA VEYA S?TEDEN ALINAN YAZILI YA DA S?ZLü H??B?R TAVS?YE VEYA B?LG?, H??B?R TAAHHüT TE?K?L ETMEZ. BRUNSWICK, S?TEDEK? ??ER???N KULLANIMINA ?L??K?N; BU ??ER???N TAMLI?I, DO?RULU?U, GER?EKL???, ELVER??L?L???, KULLANI?LILI?I, GüNCELL???, GüVEN?L?RL??? VB. BAKIMINDAN H??B?R TAAHHüT YA DA BEYANDA BULUNMAZ.

SORUMLULU?UN SINIRLANDIRILMASI

BRUNSWICK, S?TEY? üCRETS?Z OLARAK KULLANIMA SUNMAKTADIR. S?TE KULLANIMINA VE BU KULLANIMA ?L??K?N TüM SORUMLULU?UN SADECE S?ZE A?T VE BU KULLANIMIN S?Z?N TAKD?R?N?ZDE OLDU?UNU; ?STER S?ZLE?MEDEN, HAKSIZ F??LDEN, KAT? MESUL?YETTEN ?STER BA?KA B?R ?EYDEN DOLAYI OLSUN, BRUNSWICK YA DA ONUN BA?LI KURULU?LARI VEYA TEDAR?K??LER? ZARARLARIN MUHTEMEL OLDU?U KONUSUNDA B?LG?LEND?R?LM?? OLSALAR DAH?; DO?RUDAN, DOLAYLI, CEZA?, ARIZ?, HUSUS?, NET?CEDE OLU?AN VEYA BU S?TEYLE VEYA BU S?TEY? KULLANIMIN GEC?KMES?YLE YA DA S?TEY? KULLANAMAMAYLA ?LG?L?, S?TEDE VEYA S?TE KANALIYLA TANITILAN YA DA ALINAN B?LG?LER, üRüNLER VEYA H?ZMETLER BAKIMINDAN, BRUNSWICK'?N, KEND? S?TES?NE G?NDER?LEN VEYA YAYIMLANAN MATERYALLER? KALDIRMASI YA DA S?LMES?NDEN VEYA S?TEN?N KULLANIMINDAN ORTAYA ?IKAN ZARARLAR D?H?L OLMAK üZERE D??ER ZARARLARDAN BRUNSWICK, ONUN BA?LI KURULU?LARI, BAY?LER? YA DA TEDAR?K??LER?N?N MESUL OLMAYACA?INI KABUL VE TASD?K EDERS?N?Z. BU S?TEDEN HERHANG? B?R ??ER?K ?ND?R?LD???NDE, BU ?ND?RMEY? GER?EKLE?T?RME R?SK? VE TAKD?R? SADECE S?ZE A?TT?R. B?LG?SAYAR S?STEM?N?Z?N ZARAR G?RMES?NDEN YA DA BU MATERYALLERDEN HERHANG? B?R?N?N ?ND?R?LMES?NDEN KAYNAKLANAN VER? KAYIPLARINDAN SADECE S?Z SORUMLU OLURSUNUZ. BRUNSWICK; SAVA? HAL?, DO?AL AFET, NAKL?YEC?LER?N YA DA D??ER ü?üNCü TARAF H?ZMET SA?LAYICILARIN F??LLER?, DEPREM, SEL, AMBARGO, AYAKLANMA, SABOTAJ, ??GüCü KITLI?I YA DA ?HT?LAFI, DEVLET MüDAHALES?, ELEKTR?K KES?NT?S? YA DA ?NTERNET VEYA B?LG?SAYAR DONANIMI ARIZASI G?B?, MAKUL KONTROLüMüZüN DI?INDAK? HERHANG? B?R SEBEBE BA?LI OLARAK SORUMLULU?UMUZU ?FA EDEMEMEM?Z YA DA ?FADA GEC?KMEM?ZDEN MESUL OLMAYACAKTIR. BU SORUMLULUK SINIRLAMASI, SINIRLAMA OLMAKSIZIN B?R SORUMLULU?UN ?FA ED?LEMEMES?, HATA, ?HMAL, KES?NT?, S?L?NME, KUSUR, ??LEM YA DA AKTARIMIN GEC?KMES?, B?LG?SAYAR V?RüSLER?, DOSYA ARIZASI, HABERLE?ME HATTI ARIZASI, A? YA DA S?STEM KES?NT?S?, HERHANG? B?R K?R KAYBI YA DA HIRSIZLIK, TAHR?BAT; HERHANG? B?R KAYIT VEYA VER?YE ?Z?NS?Z ER???M, BUNLARIN ?Z?NS?Z DE???T?R?LMES?, KAYBOLMASI YA DA KULLANILMASI VE MADD? YA DA MADD? OLMAYAN D??ER KAYIPLAR ???N GE?ERL?D?R. BU S?TEN?N KULLANICILARI B?LHASSA, BRUNSWICK VE TEDAR?K??LER?N; BU S?TEN?N HERHANG? B?R KULLANICISININ KARALAYICI, SALDIRGAN YA DA YASAYA AYKIRI H??B?R UYGULAMASINDAN MESUL OLMAYACA?INI KABUL VE TASD?K EDER. YUKARIDAK? ?DD?ALARDAN HERHANG? B?R? ???N TEK VE YEGANE ?AREN?Z, BU S?TEY? KULLANMAYA DERHAL SON VERMEKT?R.

TAZM?NAT

Bu Siteyi kullanmak suretiyle, Brunswick'i, onun ba?l? kurulu?lar?n? ve onlar?n yetkililerini, y?neticilerini, ?al??anlar?n?, yüklenicilerini, temsilcilerini, lisans sahiplerini, hizmet sa?lay?c?lar?n?, alt yüklenicilerini ve tedarik?ilerini, siteyi kullanman?zdan ve bu Kullan?m ?artlar?n? ihlal etmenizden kaynaklanabilecek veya bunlarla neticelenebilecek makul avukatl?k ücretleri ve mahkeme masraflar? dahil olmak üzere, tüm kay?plar, mali mesuliyetler, harcamalar, zararlar ve maliyetlerden savunmay?, tazmin etmeyi ve ari tutmay? kabul edersiniz. Sitede veya Siteye aktar?m yapan sistemlerde herhangi bir teknik aksakl??a yol a?man?z halinde ortaya ??kabilecek makul avukatl?k ücretleri ve mahkeme masraflar? dahil her türlü kay?ptan, mali mesuliyetten, masraftan, zarardan ve maliyetten sorumlu tutulaca??n?z? biliyor say?l?rs?n?z. Brunswick, tazminata tabi her türlü hususun münhas?r müdafaas?n? ve kontrolünü, masraflar? kendine ait olmak üzere üstlenme hakk?n? sakl? tutar ve b?yle bir durumda, s?z konusu hususu müdafaa etmek üzere Brunswick ile i?birli?i yapmay? kabul edersiniz.

YETK?L? MAHKEME

Bu Site, Brunswick taraf?ndan, Brunswick'in Amerika Birle?ik Devletleri'ndeki ofislerinden kontrol edilmektedir. Bu Kullan?m ?artlar? ve Site kullan?m?, Illinois Eyaleti yasalar?na tabidir. Siteye Amerika Birle?ik Devletleri d???ndaki bir konumdan eri?ilirse, yabanc? bir konumda ge?erli yasalar?n bu Siteye uygulanmayabilece?ini bilme ve bunu bilerek kullanman?n riski ve takdiri yaln?zca taraf?n?za aittir.

ANLA?MANIN BüTüNLü?ü

Yay?mlanan tüm politikalar veya i?letim kurallar? ile birlikte bu ?artlar, Brunswick ile Kullan?c?lar?n tüm akdini te?kil eder ve taraflar aras?nda bu Siteyle ilgili s?zlü veya yaz?l?, ?nceki ya da halen mevcut tüm ileti?imleri ve teklifleri hükümsüz k?lar.

B?LüNEB?L?RL?K

Bu Kullan?m ?artlar?n?n herhangi bir hükmü yasaya ayk?r?, ge?ersiz veya hükümsüz hale gelirse, geriye kalan hükümler tam olarak yürürlükte olmaya devam eder.

B?Z?MLE ?LET???ME GE??N

Bu ?artlar veya Site ile ilgili soru ve g?rü?lerinizi ?uraya iletebilirsiniz:

 • e-posta: [email protected]
 • telefon: 847 735 4002 veya 855 283 1103
 • Posta: Brunswick Corporation, Attn: Law Department, 1 North Field Court, Lake Forest, IL 60045

?2017 Life Fitness, bir Brunswick Corporation ?irketidir. Tüm haklar? sakl?d?r. Brunswick, Life Fitness ve Hammer Strength markalar?, Brunswick Corporation'?n tescilli ticari markalar?d?r. Cybex, Brunswick Corporation'?n bir alt kurulu?u olan Cybex International Inc.'in tescilli ticari markas?d?r.?ICG, Brunswick Corporation'?n bir alt kurulu?u olan Proton Kft.'nin tescilli ticari markas?d?r.?SCIFIT, Brunswick Corporation'?n bir alt kurulu?u olan SCIFIT Systems Inc.'in tescilli ticari markas?d?r. Brunswick Billiards, Brunswick Corporation'?n ticari markas?d?r.

FlexDeck, Ground Base, Iso-Lateral ve Lifecycle, Brunswick Corporation'?n tescilli ticari markalar?d?r.

AbCam, ABTS, Achieve, Activate, Anvil Bracing, BlueSky, Cable Motion, Comfort Curve, Daily Training, Discover, Dock ‘n Lock, DX3, Elevation, Engage, Ergo Bar, ErgoGrip, Extreme Heart Rate, Explore, EZ Incline, FitPower, Fit Stride, FlexForm, FlexPedal, FlexStrider, GoSystem, Hammerlock, HD Athletic, HD Elite, Heart Rate Hill, Heart Rate interval, HeartSync, Hill+, Insignia, Inspire, Integrity, IsoTrack, LegSculptor, LFcodes, LFconnect, LFopen, Lifeband, Lifepulse, Lifescape, Lifespring, Link6, MagnaDrive, MaxBlox, Motion Technology Selectorized, My Workouts, PowerMill, Power Pivot, QuickNav, Quiet Drive, RapidWorks, Row GX, Row HX, Select Stride, Silent Glide, Spider Gusset, Sport Training, SureStepSystem, Swipe Technology, SYNRGY360, Whisper eStride, WhisperStride, Wide Ride, Workout Landscape, Workouts Plus, Zone Training+; Brunswick Corporation'?n ticari markalar?d?r.

Sitemizi ziyaret etti?iniz i?in te?ekkür ederiz.

CLOSE FIND MY LOCAL DISTRIBUTOR

Are you looking for your local commercial or home equipment distributor?

日本人体写真-中国人体艺术